محسن رنانی، اقتصاددان

دکتري رشته اقتصاد از دانشگاه تهران ۱۳75 – ۱۳68

عضو هيئت‌علمي گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

 • عضو هيئت‌علمي گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان
 • دارای درجه دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران
 • تألیف بیش از ۱۵ عنوان کتاب و ۱۵۰ مقاله علمی از جمله:
  چرخه‌هاي افول اخلاق و اقتصاد؛
  بازار يا نابازار (برگزیده به‌‌عنوان کتاب سال دانشجویی 1376)؛
  اقتصاد کار و نيروي انساني (برگزیده به‌عنوان کتاب سال دانشجویی 1374).
  پژوهشگر برگزيده گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، ۱۳8۹
 • مدير اتاق فکر استان اصفهان، تير ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۴
 • عضويت در هيئت‌امناي مؤسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي از ۱۳8۴
 • دبير علمي مرکز هم‌انديشي توسعه استان اصفهان، ۱۳8۳
 • عضو کميته علمي تدوين سند توسعه استان اصفهان، ۱۳82
 • قائم‌مقام مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، خرداد ۱۳8۱ تا تير ۱۳82
 • عضو کميسيون مشترک اصلاح نظام بودجه‌ريزي کشور، ارديبهشت ۱۳80 تا تير ۱۳82

گالری فیلم

error: Content is protected !!