دکتر حمیدرضا عریضی

دکتر محسن رنانی

دکتر حمیدرضا عریضی

دکتر محسن رنانی

دکتر محمد عیدی

فاطمه رضاییان

دکتر محسن قائم فرد

عطاالله محمدی

دکتر محسن رنانی

دکتر محسن رنانی

دکتر محسن رنانی

دکتر محسن رنانی

دکتر زهرا برومند

دکتر محسن قائم فرد

دکتر محسن رنانی

دکتر حمیدرضا عریضی

دکتر حمیدرضا عریضی

دکتر محسن رنانی

دکتر محسن رنانی

دکتر امان الله باطنی

مهسا اختردانش

دکتر محسن قائم فرد

ایمیل روابط عمومی: ima.ngo.society@gmail.com
ایمیل پشتیبانی: support@ima-ngo.org

شماره تماس روابط عمومی:  09388630837
شماره تماس منابع انسانی:  09016634166
شماره تماس خانه امید:      03135585247

دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان طیب، نرسیده به مسجد سید، کوچه 13، ساختمان سامان، واحد همفک
محل فعالیت: جاده فرودگاه، حصه شمالی، کوچه گل یاس، مجتمع خانه امید

error: Content is protected !!